background
logotype
Tất cả các bài viết của Chòi Chiêm Tinh đều ở trên Facebook.  Mời bạn ghé thăm:
 
Trang chính thức và các bài viết hàng tuần: www.facebook.com/choichiemtinh

- Mục lục bài viết: cct.tips/1 hay cct.tips/mucluc

- Photo Albums: cct.tips/albums
- Các bài Ghi chú / Notes: cct.tips/notes hoặc cct.tips/ghichu
- "Chiêm Tinh Học 101": cct.tips/101
- "Tự vẽ một lá số cho mình" (Chiêm Tinh Học 102): cct.tips/102
 
Trang dịch vụ và các thông báo liên quan đến dịch vụ: www.facebook.com/choichiemtinh.dichvu
 
Các công cụ:
 
- Lập lá số cho chính mình: cct.tips/laplaso
- Xem tình hình bầu trời hiện tại (Thái Dương Đồ): cct.tips/now hay cct.tips/baygio
- Xem giờ Mặt Trời mọc (để tính toán giờ sinh tạm thời hay giờ tử vi chính xác): cct.tips/sunrise hay cct.tips/mattroimoc
 
 
 
© 2019  Chòi Chiêm Tinh