Bầu trời trong lúc này ...
Thái Dương Đồ (Solar Chart)

current skyHành tinh    Vị trí Hoàng Đạo
Mặt Trời  Song Ngư 28°32'44"
Mặt Trăng  Dương Cưu 18°48'09"
Thủy Tinh  Dương Cưu 15°56'12"
Kim Tinh  Dương Cưu 15°10'58"
Hỏa Tinh  Ngư Dương 00°52'12"
Mộc Tinh  Bọ Cạp 23°03'53" R
Thổ Tinh  Ngư Dương 08°25'24"
Thiên Vương Tinh  Dương Cưu 26°47'50"
Hải Vương Tinh  Song Ngư 14°29'04"
Diêm Vương Tinh  Ngư Dương 20°59'43"
Chiron  Song Ngư 28°18'56"
Lilith  Ngư Dương 14°28'14"
Long Thủ  Sư Tử 14°07'43" R
  (R) = nghịch hành

Hành tinh A Góc chiếu Hành tinh B Sai số
 
Mặt Trờivuông góc 90° vớiHỏa Tinh2.32
Mặt Trờitrùng tụ 0° vớiChiron0.23
 
Mặt Trăngtrùng tụ 0° vớiThủy Tinh2.87
Mặt Trăngvuông góc 90° vớiDiêm Vương Tinh2.19
 
Thủy Tinhtrùng tụ 0° vớiMặt Trăng2.87
Thủy Tinhtrùng tụ 0° vớiKim Tinh0.75
Thủy Tinhvuông góc 90° vớiLilith1.47
Thủy Tinhtam hợp 120° vớiLong Thủ1.81
 
Kim Tinhtrùng tụ 0° vớiThủy Tinh0.75
Kim Tinhvuông góc 90° vớiLilith0.71
Kim Tinhtam hợp 120° vớiLong Thủ1.05
 
Hỏa Tinhvuông góc 90° vớiMặt Trời2.32
Hỏa Tinhvuông góc 90° vớiChiron2.55
 
Mộc Tinhlục hợp 60° vớiDiêm Vương Tinh2.07
 
 
 
Hải Vương Tinhlục hợp 60° vớiLilith0.01
Hải Vương Tinhngũ chiếu 150° vớiLong Thủ0.36
 
Diêm Vương Tinhvuông góc 90° vớiMặt Trăng2.19
Diêm Vương Tinhlục hợp 60° vớiMộc Tinh2.07
 
Chirontrùng tụ 0° vớiMặt Trời0.23
Chironvuông góc 90° vớiHỏa Tinh2.55
 
Lilithvuông góc 90° vớiThủy Tinh1.47
Lilithvuông góc 90° vớiKim Tinh0.71
Lilithlục hợp 60° vớiHải Vương Tinh0.01
Lilithngũ chiếu 150° vớiLong Thủ0.34
 
Long Thủtam hợp 120° vớiThủy Tinh1.81
Long Thủtam hợp 120° vớiKim Tinh1.05
Long Thủngũ chiếu 150° vớiHải Vương Tinh0.36
Long Thủngũ chiếu 150° vớiLilith0.34