Bầu trời trong lúc này ...
Thái Dương Đồ (Solar Chart)

current skyHành tinh    Vị trí Hoàng Đạo
Mặt Trời  Song Ngư 27°48'13"
Mặt Trăng  Sư Tử 24°32'08"
Thủy Tinh  Song Ngư 20°46'44" R
Kim Tinh  Bảo Bình 20°15'37"
Hỏa Tinh  Kim Ngưu 21°39'42"
Mộc Tinh  Nhân Mã 23°31'59"
Thổ Tinh  Ngư Dương 19°05'31"
Thiên Vương Tinh  Kim Ngưu 00°35'13"
Hải Vương Tinh  Song Ngư 16°36'10"
Diêm Vương Tinh  Ngư Dương 22°49'03"
Chiron  Dương Cưu 01°36'23"
Lilith  Bảo Bình 24°52'33"
Long Thủ  Cự Giải 24°47'23" R
  (R) = nghịch hành

Hành tinh A Góc chiếu Hành tinh B Sai số
 
 
Mặt Trăngvuông góc 90° vớiHỏa Tinh2.87
Mặt Trăngtam hợp 120° vớiMộc Tinh1.00
Mặt Trăngngũ chiếu 150° vớiDiêm Vương Tinh1.72
Mặt Trăngđối góc 180° vớiLilith0.34
 
Thủy Tinhlục hợp 60° vớiHỏa Tinh0.88
Thủy Tinhvuông góc 90° vớiMộc Tinh2.75
Thủy Tinhlục hợp 60° vớiThổ Tinh1.69
Thủy Tinhlục hợp 60° vớiDiêm Vương Tinh2.04
 
Kim Tinhvuông góc 90° vớiHỏa Tinh1.40
 
Hỏa Tinhvuông góc 90° vớiMặt Trăng2.87
Hỏa Tinhlục hợp 60° vớiThủy Tinh0.88
Hỏa Tinhvuông góc 90° vớiKim Tinh1.40
Hỏa Tinhngũ chiếu 150° vớiMộc Tinh1.87
Hỏa Tinhtam hợp 120° vớiThổ Tinh2.57
Hỏa Tinhtam hợp 120° vớiDiêm Vương Tinh1.16
 
Mộc Tinhtam hợp 120° vớiMặt Trăng1.00
Mộc Tinhvuông góc 90° vớiThủy Tinh2.75
Mộc Tinhngũ chiếu 150° vớiHỏa Tinh1.87
Mộc Tinhlục hợp 60° vớiLilith1.34
Mộc Tinhngũ chiếu 150° vớiLong Thủ1.26
 
Thổ Tinhlục hợp 60° vớiThủy Tinh1.69
Thổ Tinhtam hợp 120° vớiHỏa Tinh2.57
Thổ Tinhlục hợp 60° vớiHải Vương Tinh2.49
 
 
Hải Vương Tinhlục hợp 60° vớiThổ Tinh2.49
 
Diêm Vương Tinhngũ chiếu 150° vớiMặt Trăng1.72
Diêm Vương Tinhlục hợp 60° vớiThủy Tinh2.04
Diêm Vương Tinhtam hợp 120° vớiHỏa Tinh1.16
Diêm Vương Tinhđối góc 180° vớiLong Thủ1.97
 
 
Lilithđối góc 180° vớiMặt Trăng0.34
Lilithlục hợp 60° vớiMộc Tinh1.34
Lilithngũ chiếu 150° vớiLong Thủ0.09
 
Long Thủngũ chiếu 150° vớiMộc Tinh1.26
Long Thủđối góc 180° vớiDiêm Vương Tinh1.97
Long Thủngũ chiếu 150° vớiLilith0.09