Bầu trời trong lúc này ...
Thái Dương Đồ (Solar Chart)

current skyHành tinh    Vị trí Hoàng Đạo
Mặt Trời  Bảo Bình 02°44'19"
Mặt Trăng  Sư Tử 28°53'21"
Thủy Tinh  Ngư Dương 28°03'40"
Kim Tinh  Nhân Mã 16°39'60"
Hỏa Tinh  Dương Cưu 14°50'36"
Mộc Tinh  Nhân Mã 16°09'50"
Thổ Tinh  Ngư Dương 13°57'24"
Thiên Vương Tinh  Dương Cưu 28°42'53"
Hải Vương Tinh  Song Ngư 14°38'40"
Diêm Vương Tinh  Ngư Dương 21°20'11"
Chiron  Song Ngư 28°47'20"
Lilith  Bảo Bình 18°48'38"
Long Thủ  Cự Giải 26°46'14" R
  (R) = nghịch hành

Hành tinh A Góc chiếu Hành tinh B Sai số
 
 
Mặt Trăngngũ chiếu 150° vớiThủy Tinh0.83
Mặt Trăngtam hợp 120° vớiThiên Vương Tinh0.17
Mặt Trăngngũ chiếu 150° vớiChiron0.10
 
Thủy Tinhngũ chiếu 150° vớiMặt Trăng0.83
Thủy Tinhvuông góc 90° vớiThiên Vương Tinh0.65
Thủy Tinhlục hợp 60° vớiChiron0.73
Thủy Tinhđối góc 180° vớiLong Thủ1.29
 
Kim Tinhtam hợp 120° vớiHỏa Tinh1.82
Kim Tinhtrùng tụ 0° vớiMộc Tinh0.50
Kim Tinhvuông góc 90° vớiHải Vương Tinh2.02
Kim Tinhlục hợp 60° vớiLilith2.14
 
Hỏa Tinhtam hợp 120° vớiKim Tinh1.82
Hỏa Tinhtam hợp 120° vớiMộc Tinh1.32
Hỏa Tinhvuông góc 90° vớiThổ Tinh0.89
 
Mộc Tinhtrùng tụ 0° vớiKim Tinh0.50
Mộc Tinhtam hợp 120° vớiHỏa Tinh1.32
Mộc Tinhvuông góc 90° vớiHải Vương Tinh1.52
Mộc Tinhlục hợp 60° vớiLilith2.65
 
Thổ Tinhvuông góc 90° vớiHỏa Tinh0.89
Thổ Tinhlục hợp 60° vớiHải Vương Tinh0.69
 
Thiên Vương Tinhtam hợp 120° vớiMặt Trăng0.17
Thiên Vương Tinhvuông góc 90° vớiThủy Tinh0.65
Thiên Vương Tinhvuông góc 90° vớiLong Thủ1.94
 
Hải Vương Tinhvuông góc 90° vớiKim Tinh2.02
Hải Vương Tinhvuông góc 90° vớiMộc Tinh1.52
Hải Vương Tinhlục hợp 60° vớiThổ Tinh0.69
 
 
Chironngũ chiếu 150° vớiMặt Trăng0.10
Chironlục hợp 60° vớiThủy Tinh0.73
Chirontam hợp 120° vớiLong Thủ2.02
 
Lilithlục hợp 60° vớiKim Tinh2.14
Lilithlục hợp 60° vớiMộc Tinh2.65
 
Long Thủđối góc 180° vớiThủy Tinh1.29
Long Thủvuông góc 90° vớiThiên Vương Tinh1.94
Long Thủtam hợp 120° vớiChiron2.02