Bầu trời trong lúc này ...
Thái Dương Đồ (Solar Chart)

current skyHành tinh    Vị trí Hoàng Đạo
Mặt Trời  Bọ Cạp 24°15'04"
Mặt Trăng  Song Ngư 05°44'50"
Thủy Tinh  Nhân Mã 13°28'49"
Kim Tinh  Thiên Xứng 25°14'36"
Hỏa Tinh  Song Ngư 00°27'29"
Mộc Tinh  Nhân Mã 01°48'00"
Thổ Tinh  Ngư Dương 06°20'42"
Thiên Vương Tinh  Dương Cưu 29°37'34" R
Hải Vương Tinh  Song Ngư 13°42'51" R
Diêm Vương Tinh  Ngư Dương 19°17'07"
Chiron  Song Ngư 28°07'54" R
Lilith  Bảo Bình 11°20'21"
Long Thủ  Cự Giải 29°09'60" R
  (R) = nghịch hành

Hành tinh A Góc chiếu Hành tinh B Sai số
 
 
Mặt Trănglục hợp 60° vớiThổ Tinh0.60
 
Thủy Tinhvuông góc 90° vớiHải Vương Tinh0.23
Thủy Tinhlục hợp 60° vớiLilith2.14
 
Kim Tinhngũ chiếu 150° vớiChiron2.89
 
Hỏa Tinhvuông góc 90° vớiMộc Tinh1.34
Hỏa Tinhlục hợp 60° vớiThiên Vương Tinh0.83
Hỏa Tinhngũ chiếu 150° vớiLong Thủ1.29
 
Mộc Tinhvuông góc 90° vớiHỏa Tinh1.34
Mộc Tinhngũ chiếu 150° vớiThiên Vương Tinh2.17
Mộc Tinhtam hợp 120° vớiLong Thủ2.63
 
Thổ Tinhlục hợp 60° vớiMặt Trăng0.60
 
Thiên Vương Tinhlục hợp 60° vớiHỏa Tinh0.83
Thiên Vương Tinhngũ chiếu 150° vớiMộc Tinh2.17
Thiên Vương Tinhvuông góc 90° vớiLong Thủ0.46
 
Hải Vương Tinhvuông góc 90° vớiThủy Tinh0.23
 
 
Chironngũ chiếu 150° vớiKim Tinh2.89
Chirontam hợp 120° vớiLong Thủ1.04
 
Lilithlục hợp 60° vớiThủy Tinh2.14
 
Long Thủngũ chiếu 150° vớiHỏa Tinh1.29
Long Thủtam hợp 120° vớiMộc Tinh2.63
Long Thủvuông góc 90° vớiThiên Vương Tinh0.46
Long Thủtam hợp 120° vớiChiron1.04